Politica de confidențialitate

Termenii și condițiile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

 1. Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați direct sau indirect prin acest site sunt prelucrate de Asociația ȘCOALA DE VALORI – organizație non-profit înmatriculată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 27/04.03.2010, având CUI 26781002 și sediul în Str. Șos. Pipera, nr.50A, et.1, biroul 15, Bucureşti, România, cod poștal 020112, email office@scoaladevalori.ro, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 2016 privind Protecţia Datelor Personale (GDPR) precum și cu Legea nr. 190 din 18.07.2018 privind măsurile de punere în aplicare a GDPR în România și a altor norme legale care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal.
 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face sub coordonarea unui Responsabil cu protecția datelor. Orice solicitare privind drepturile pe care le aveți referitor la datele cu caracter personal prelucrate poate fi transmisă utilizând datele de contact prezentate la pct. 1 sau direct Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, prin intermediul adresei de email dpo@scoaladevalori.ro . 
 1. Categoriile de persoane vizate prin datele prelucrate. Prelucrarea datelor cu caracter personal vizează următoarele categorii de persoane:
 • persoanele fizice care au calitatea de reprezentant al organizațiilor cu care există, poate exista sau este în pregătire un parteneriat privind activitățile pe care le desfășurăm.  
 • persoanele fizice care pot deveni, sunt sau au fost parteneri contractuali sau comerciali ai organizației.
 • persoanele fizice care își manifestă intenția de a participa, participă sau au participat la forme de pregătire, școlarizare sau programe educaționale și/sau la activități conexe acestora, promovate prin intermediul site-ului.
 • părinții sau tutorii/reprezentanții legali ai minorilor care pot participa la forme de pregătire, școlarizare sau programe educaționale și/sau la activități conexe acestora, promovate prin intermediul site-ului.
 1. Ce date prelucrăm și cum le obținem ?

Colectăm datele dumneavoastră de contact (nume, prenume, adresă de email, telefon) prin intermediul formularelor de contact sau de înscriere la diverse activități și care sunt incluse în site, ori din mesajele prin care ne contactați pentru detalii privind activitățile promovate prin intermediul site-ului. De asemenea, aceste date pot fi preluate și cu ocazia unor întâlniri directe ori din informațiile de contact făcute publice în mod manifest de persoanele care se încadrează în oricare din categoriile menționate anterior.

Datele de contact pot fi completate ulterior și cu alte informații referitoare la identitatea unei persoanei, cum ar fi adrese de domiciliu sau de reședință, adresa locului de muncă, numere de identificare utilizate la scară națională, date privind sănătatea, precum și cu alte date cu caracter special, în funcție de necesitățile derivate din interesele legitime, sau impuse prin normele de drept comercial și financiar prin care sunt reglementate activitățile promovate prin intermediul site-ului. Aceste date le obținem direct de la dvs., cu acordul dvs. și informându-vă despre scopul, durata și modul de prelucrare a acestora.

Atunci când participați la activități organizate de noi, mai ales la cele organizate prin sisteme de tip videoconferință, putem colecta și date tip foto-video-audio care vor fi utilizate în principal pentru analiza activităților și perfecționarea prestației trainerilor, fără a fi puse la dispoziția vreunei terțe părți. Dacă vom utiliza aceste tipuri de date pentru a promova activitățile noastre prin intermediul site-urilor Asociației Școala de Valori sau prin mijloacele social-media (Facebook, Twitter, Youtube, etc.) gestionate de organizație, vom solicita în prealabil acordul tuturor persoanelor care ar putea fi identificate prin intermediul unor astfel de înregistrări. Iar atunci când astfel de prelucrări ne sunt impuse și solicitate de partenerii cu ajutorul cărora, uneori, asigurăm – prin sponsorizare – suportul logistic al activităților noastre, ne vom asigura că aceștia vor asigura datelor dvs. cel puțin același nivel de securitate cu cel asigurat de noi și nu vor utiliza datele pe care le vor primi de la noi în alte scopuri, fără să vă solicite un acord prealabil. Rețineți că întotdeauna vă vom informa în prealabil despre astfel de prelucrări, așa încât să puteți opta în cunoștință de cauză cu privire la acestea. Și, oricum, vă puteți răzgândi ulterior și puteți solicita restricționarea colectării și prelucrării unor date de acest tip.

Totodată, date cu caracter personal, dar care sunt anonime (nu pot identifica direct persoanele fizice vizate prin astfel de prelucrări), pot fi preluate și automat, de la cei care accesează site-ul. Astfel de date (cum ar fi adresa IP, tipul de platforma utilizată pt. accesarea site-ului, sau module cookie) sunt utilizate pentru a optimiza și adapta conținutul serviciilor online, în funcție de cerințele și interesele celor ce le accesează.

Orice colectare a datelor se face cu respectarea principiului de „legalitate, echitate și transparență” așa cum este descris în art. 5 din GDPR, informând persoanele de la care sunt colectate aceste date cu privire la toate aspectele legate de prelucrările acestora și la modalitățile în care își pot exercita drepturile cu privire la aceste prelucrări.

 1. Scopul, durata și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal.

Datele anonime, asociate traficului web (cum ar fi adresa IP, date de localizare geografică, tip sistem informatic (desktop, tabletă PC, smartphone), tip browser, module cookie) sunt prelucrate în interesul legitim de adaptare, optimizare și securitate a site-ului, în funcție de interesele vizitatorilor față de activitățile promovate. Durata stocării acestui tip de date este de maximum trei ani de la ultima accesare a site-ului sau serviciilor noastre online.

Datele de identificare (cum ar fi nume, prenume, data nașterii) sau datele de contact (numere de telefon, adresă de email, adresă de domiciliu/reședință sau adresă folosită pentru livrarea unor produse sau servicii) pot fi prelucrate atât în interesul legitim derivat din necesitatea promovării activităților noastre, cât și pentru pregătirea sau desfășurarea unor relații de parteneriat ori ca urmare a unor obligații legale care pot rezulta în urma unor relații de parteneriat. Durata prelucrării acestui tip de date este identică cu durata în care Asociația menține Statutul juridic existent în momentul obținerii datelor dar nu mai mult de 20 ani de la momentul obținerii datelor, până la exercitarea unui drept care impune ștergerea sau restricționarea prelucrării sau până la expirarea termenelor de prescripție pentru colaborările pe bază de contract, termen care este de 3 ani de la data finalizării contractului, pentru majoritatea tipurilor de contracte permise de Codul Civil Român.

Numerele de identificare națională (cum ar fi CNP, serie și număr act de identitate, număr permis auto, număr pașaport, numere de conturi bancare, etc.) vor fi prelucrate numai în situația în care, prin relația de parteneriat avem obligații legale de colectare a unor astfel de date. Iată  câteva exemple privind situații care impun prelucrarea unor astfel de date (dar fără a considera enumerarea limitativă): organizarea unor activități care impun deplasări sau cazare, comercializarea unor produse sau servicii ale partenerilor cu care colaborăm, identificarea părților contractante, etc. In astfel de situații, normele juridice care impun prelucrarea acestui tip de date stabilesc și durata prelucrării. De exemplu, după cum s-a menționat deja, perioada de prescripție a majorității contractelor comerciale este de 3 ani de la stingerea tuturor obligațiilor, în timp ce la polul opus, perioada în care trebuie păstrate datele de personal ale angajaților este de 50 de ani.

Uneori, prelucrăm date cu caracter special, care permit individualizarea unei persoane fizice, prin originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă, convingerile filozofice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, cazier judiciar, atunci când avem această obligație legală sau când organizăm activități care prin natura lor (cazare, asigurare hrană, transport) impun colectarea unor astfel de date pentru a asigura buna lor desfășurare. Perioada de prelucrare a acestui tip de date se reduce strict la perioada impusă legal sau la cea în care se desfășoară activitatea care a impus colectarea unor astfel de date.

Datele colectate prin mijloace foto-video-audio, sunt utilizate pentru perfecționarea activităților noastre, promovarea activităților organizate de Școala de Valori, pe toată perioada în care desfășurăm activități identice sau similare celor promovate și ulterior, pentru o perioadă de maxim 5 ani.

 1. Obligația de furnizare a datelor.

Atunci când ne contactați direct (prin formularele de contact, email sau telefon) pentru obținerea unor informații, furnizarea datelor dumneavoastră nu reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract ci doar o necesitate derivată din acordarea posibilității de a vă transmite informații privind activitățile pentru care v-ați  manifestat la un moment dat, interesul.

În momentul în care între dvs. și ȘCOALA DE VALORI intervine o relație de parteneriat reglementată juridic, va fi necesar să ne puneți la dispoziție, suplimentar datelor de contact, datele impuse prin normele juridice care reglementează activitățile pe care le vom desfășura în beneficiul dvs., în lipsa acestor date fiindu-ne imposibil să vă furnizăm serviciile sau produsele solicitate.

 1. Interesele legitime.

Datele furnizate de dvs. sunt prelucrate în vederea îndeplinirii obiectivelor urmărite de Asociația ȘCOALA DE VALORI privind activitățile pe care este autorizată să le desfășoare. Aceste interese pot include, dar fără a se limita doar la acestea, contactarea partenerilor pentru promovarea serviciilor sau produselor noastre, transferul datelor cu caracter personal către organizațiile cu care avem încheiate relații de parteneriat atunci când activitatea acestora necesită acces la astfel de date, prevenirea fraudei, a utilizării abuzive a serviciilor și produselor noastre, monitorizarea sediilor în scopul de asigurare a securității fizice a acestora, protecția sistemelor informatice proprii, prelucrarea în scopuri istorice, științifice și statistice, prelucrarea în scopuri de cercetare (inclusiv studii de marketing).

 1. Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate

 

ȘCOALA DE VALORI se obligă să aplice toate măsurile tehnice și organizatorice prin care să asigure protecția datelor cu caracter personal care sunt prelucrate prin intermediul sistemelor informatice și de comunicaţii şi al altor sisteme electronice, precum și a celor prelucrate în orice alte forme, împotriva ameninţărilor şi a oricăror acţiuni care pot aduce atingere confidenţialităţii, integrităţii și disponibilităţii datelor, precum şi afectarea funcţionării sistemelor informatice, indiferent dacă acestea apar accidental sau intenţionat.

Astfel, avem implementate proceduri, mijloace tehnice și organizatorice prin care asigurăm principalele elemente care contribuie la securitatea și protecția datelor:

 • Controlul accesului fizic la spațiile în care sunt păstrate și utilizate datele cu caracter personal sau sistemele informatice prin care se prelucrează aceste date;
 • Managementul identității și autentificarea personalului autorizat să acceseze zonele și echipamentele utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Controlul accesului la sistemele electronice de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Controlul transferului datelor cu caracter personal;
 • Asigurarea disponibilității și integrității datelor cu caracter personal;
 1. Datele puse la dispoziția terților.

Datele personale prelucrate prin activități care vizează persoane fizice nu vor fi divulgate niciunei terțe părți, pentru utilizarea lor în alte scopuri decât cele în care sunt preluate.

Cu referire strictă la scopurile în care au fost preluate datele cu caracter personal, datele personale prelucrate de ȘCOALA DE VALORI pot fi puse la dispoziția unor intermediari specializați în furnizarea unor servicii conexe sau complementare activităților pe care le desfășurăm (cum ar fi servicii educaționale, de plată electronică, servicii de curierat, servicii de contabilitate, etc). De exemplu, activitățile pentru a căror desfășurare este necesară și o contribuție financiară din partea dvs., vor fi desfășurate în colaborare cu SDV Education SRL,  Cod Unic de Identificare 31288770, Înregistrată la Reg. Comerțului cu Nr.  J40/2557/2013, având sediul în Șos. Pipera nr. 50, et. 1, Sector 2, București. Astfel, toate documentele fiscale (facturi, chitanțe, etc.) vor fi emise de partenerul nostru, care va prelucra în acest scop datele dvs., pentru și în numele Asociației Școala de Valori.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că indiferent de partener, orice furnizare către acesta a datelor cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție, se va face numai în baza unui angajament legal prin care partenerul nostru va fi împuternicit de ȘCOALA DE VALORI să prelucreze date cu caracter personal. În plus, prin acest angajament, partenerii noștri trebuie să își asume obligația de a respecta prevederile GDPR precum și normele de drept intern în materie precum și de a asigura datelor dvs., cel puțin același nivel de protecție cu cel asigurat de noi.

 1. Transferul datelor către o țară terță sau o organizație internațională din afara Uniunii Europene

Uneori prelucrăm datele dvs. împreună cu parteneri din Uniunea Europeană, care, la fel ca și noi, aplică aceleași reguli de protecție a datelor impuse prin GDPR.

Nu transferăm date către entități în afara UE, decât în măsura în care statele respective se găsesc pe lista țărilor considerate de U.E. ca prezentând condiții adecvate de protecție a datelor cu caracter personal sau numai cu îndeplinirea condițiilor descrise în Capitolului V din GDPR privind transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale. Iar acest lucru înseamnă aceleași garanții ca cele impuse prin GPDR, statelor membre UE.

Eventuale transferuri de date în afara UE sau în țări care nu se regăsesc pe lista țărilor considerate de U.E. ca prezentând condiții adecvate de protecție a datelor cu caracter personal se fac doar când e strict necesar și doar în urma consimțământului acordat de dumneavoastră în prealabil, ocazie cu care vă vom informa cu privire la riscurile suplimentare pe care astfel de transferuri le pot implica ca urmare a lipsei unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție și a unor garanții adecvate.

 1. Drepturile persoanelor vizate prin prelucrare și exercitarea acestora

Pentru persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, ȘCOALA DE VALORI asigură exercitarea tuturor drepturilor prevăzute prin art.13 – art.22 din GDPR, astfel:

 1. Dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal prelucrate. În momentul în care sunt preluate datele cu caracter personal sau în maximum 30 de zile dacă acestea sunt obținute indirect, persoana fizică vizată prin prelucrare este informată cu privire la identitatea și datele de contact ale organizației, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, scopurile și temeiul juridic în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, intenția de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională (dacă este cazul), perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
 2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal au dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care le privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile enumerate la pct.4.
 3. Dreptul de rectificare sau de ștergere. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor au dreptul de a obține de la ȘCOALA DE VALORI, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. De asemenea, persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor au dreptul de a obține din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, dacă se aplică motivele prevăzute prin art.17 al. (1) din GDPR.
 4. Dreptul de restricționare a prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor au dreptul de a obține din partea ȘCOLII DE VALORI restricționarea prelucrării datelor personale în cazurile descrise la art.18 din GDPR.
 5. Dreptul de a se opune prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor de către ȘCOALA DE VALORI au dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în scopuri de marketing, creării de profiluri, sau de a face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și prin care se produc efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă.

În ceea ce privește prelucrarea datelor anonime preluate automat în momentul accesării serviciilor noastre online, vă puteți opune oricând acestui tip de prelucrare, prin activarea setărilor de confidențialitate ale browser-ului utilizat de dvs., sau prin alegerea unor aplicații care oferă facilități de navigare anonimă pe web.

Referitor la modulele cookie, puteți, de asemenea, prin setările pe care vi le oferă aplicația dvs. pe care o utilizați pentru navigare pe Internet, să vizualizați aceste module, să le ștergeți, precum și să blocați salvarea acestor module pe sistemul informatic utilizat. Țineți cont însă că, cel mai adesea, multe site-uri web utilizează aceste module cookie pentru optimizarea conținutului site-ului accesat de dvs. în funcție de preferințele și setările pe care le efectuați cu prilejul primei accesări a site-ului. Astfel, la următoarele vizite, restabilirea acestor setări nu va mai fi necesară. Prin ștergerea sau blocarea modulelor cookie, ori de câte ori revizitați un site Internet, este posibil să vi se solicite în mod repetat unele operațiuni de setare a modului de afișare a conținutului. Mai multe detalii despre modulele cookie și despre modul în care puteți controla salvarea lor pe laptopul, calculatorul sau telefonul dvs., sunt prezentate la pct. 12.

 1. Dreptul la portabilitatea datelor. Atunci când datele personale au fost furnizate de o persoană fizică într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, pentru a fi prelucrate de ȘCOALA DE VALORI, persoana fizică vizată prin acest tip de prelucrare are dreptul, în cazurile prevăzute de art. 20 din GDPR, de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea ȘCOALA DE VALORI.
 2. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 3. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, atunci când o persoană fizică vizată prin prelucrarea datelor cu caracter personal de către ȘCOALA DE VALORI consideră că i-au fost încălcate drepturile sale. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la tel. +40.318.059.211, email anspdcp@dataprotection.ro sau prin intermediul site-ului www.dataprotection.ro.
 4. Dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, atunci persoanele vizate au dreptul să știe și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații.

Exercitarea oricăruia din drepturile enumerate la pct. 1.1., se poate face prin adresarea unei solicitări prin intermediul datelor de contact prezentate la pct. 1, sau utilizând informațiile de contact prezentate în acest site.

 1. Modulele cookie.

Ce sunt cookie-urile? Ce este un cookie?

Modulele cookie sunt fișiere mici care sunt salvate pe computerul unui utilizator. Acestea sunt concepute pentru a stoca o cantitate infimă de date specifice ale unui anumit vizitator și site-ului web accesat de acesta, fiind accesibile atât persoanei care deține calculatorul în care s-au salvat automat aceste module, cât și site-ului web care a transmis acest fișier. Acest tip de prelucrare permite serverului să furnizeze o pagină web adaptată unui anumit utilizator sau, poate, chiar să transmită informații de la o vizită pe un site către un alt site similar, cu același proprietar.

Sunt activate cookie-urile în browser-ul meu?

Pentru a verifica dacă browserul dvs. este configurat să permită fișiere cookie, va trebui să căutați în opțiunile de setări ale browser-ului, secțiunea dedicată acestor module, de regulă aflată sub titlul „opțiuni de confidențialitate și securitate”. Tot în această secțiune veți găsi informații despre activarea sau dezactivarea modulelor cookie, ștergerea modulelor cookie. Puteți, de asemenea și vizualiza conținutul acestor fișiere.

Ce date se găsesc într-un modul Cookie?

Fiecare fișier de tip cookie este în realitate un mic tabel care conține perechi de valori (cheie, date) – de exemplu (nume, John) (nume, Smith). Odată ce fișierul cookie a fost citit de codul de pe serverul sau computerul client, datele pot fi preluate și utilizate pentru a personaliza pagina web în mod corespunzător.

Când sunt create cookie-urile?

Scrierea datelor către un modul cookie se face, de obicei, atunci când sunt transmise informații către site-ul web accesat – de exemplu, după ce apăsați un buton tip ‘submit’ (trimite), pagina de tratare a datelor ar putea fi utilizată pentru stocarea valorilor într-un cookie. Dacă utilizatorul a ales să dezactiveze modulele cookie, operația de scriere va eșua și vizitele ulterioare care ar putea extrage informațiile transmise deja, din modulele cookie, fie vor funcționa conform algoritmului prestabilit pentru vizitatori noi, fie vor solicita utilizatorului să reintroducă informațiile care ar fi fost stocate în cookie .

De ce sunt folosite cookie-urile?

Fișierele cookie sunt o modalitate convenabilă de a asocia informații privind modul de utilizare al unui site, fără a fi nevoie să fie stocate în cadrul acestuia cantități masive de date privind fiecare vizitator. În plus, stocarea datelor pe server fără utilizarea cookie-urilor ar impune ca recunoașterea fiecărui utilizator să se facă numai prin autentificarea acestora, pe bază de nume de utilizator și parolă. Nu în ultimul rând, prin utilizarea modulelor cookie, este redusă cantitatea de date cu caracter personal prelucrate în sistemele proprii ale operatorilor, dat fiind faptul că un modul cookie se salvează în sistemul informatic deținut de persoana fizică vizată prin acest tip de prelucrare.

Care este durata de prelucrare a unui cookie?

Termenul de expirare a unui modul cookie poate fi setat când se creează cookie-ul. Implicit, cookie-ul este „distrus” când fereastra browserului este închisă, dar poate fi conceput să persiste pentru o perioadă de timp ulterioară accesării unui site.

Cine poate accesa modulele cookie?

Atunci când se creează un cookie, este posibil să se controleze vizibilitatea acestuia prin setarea domeniului principal al site-ului care îl utilizează. Apoi, acest fișier va fi accesibil oricărui site care aparține acestui domeniu. De exemplu, domeniul ar putea fi setat la “numedomeniuprincipal.ro”, iar cookie-ul va fi disponibil pentru site-urile din “numedomeniuprincipal.ro” sau “xyz. numedomeniuprincipal.ro” sau “numedomeniuprincipal.ro “. Acest lucru ar putea fi folosit pentru a permite paginilor conexe să “comunice” între ele.

Cât de sigure sunt modulele cookie ?

Există multe îngrijorări cu privire la intimitatea și securitatea pe internet. Fișierele cookie nu constituie, în sine, o amenințare la adresa confidențialității, deoarece acestea pot fi utilizate numai pentru a stoca informații pe care utilizatorul le-a oferit voluntar sau pe care le are deja serverul web. Deși este posibil ca aceste informații să poată fi puse la dispoziția anumitor site-uri terțe, acest lucru nu reprezintă riscuri suplimentare celor specifice stocării datelor într-o bază de date centrală. Dacă sunteți preocupat de faptul că informațiile pe care le furnizați unui server web nu vor fi tratate ca fiind confidențiale, atunci ar trebui să întrebați dacă într-adevăr trebuie să furnizați aceste informații, sau deloc.

Ce sunt cookie-urile de urmărire?

Unele site-uri web comerciale includ materiale publicitare încorporate care sunt difuzate de un site terț și este posibil ca astfel de anunțuri să stocheze un cookie pentru site-ul respectiv. În acest cookie vor fi stocate informații care ar putea include numele site-ului, anumite produse vizitate, paginile vizitate etc. Când utilizatorul vizitează mai târziu un alt site care conține un anunț similar încorporat de pe același site terț, agentul de publicitate va putea să citească modulul cookie și să îl folosească pentru a determina unele informații despre istoricul navigării utilizatorului. Acest lucru permite editorilor să difuzeze anunțuri direcționate în interesul unui utilizator, astfel încât, în teorie, să aibă o șansă mai mare de a fi relevante pentru utilizator. Cu toate acestea, mulți oameni văd astfel de “cookie-uri de urmărire” ca o invazie a confidențialității, deoarece permit unui agent de publicitate să construiască profiluri de utilizatori fără consimțământul sau cunoștințele lor.

 

Cum pot opri modulele cookie ?

În conformitate cu prevederile art. 4 al. 5^1 din Legea 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, acordul privind stocarea de informații (cum este cazul modulelor cookie) sau utilizarea informațiilor de acest tip stocate în echipamentul terminal al unui utilizator, poate fi dat și prin utilizarea setărilor aplicației de navigare pe internet sau ale altor tehnologii similare, prin intermediul cărora legea menționată consideră că utilizatorul și-a exprimat acordul. Așadar, nefiind necesară implementarea unui sistem de selecție sau acceptare a modulelor cookie,  sistem care în plus ar întârzia accesul la informațiile care vă interesează, vă prezentăm în cele ce urmează, cum puteți să vă dați acordul sau să respingeți utilizarea modulelor cookie de către site-ul nostru sau orice alt site, folosind setările unora din cele mai utilizate aplicații de navigare pe internet. 

Înainte de a efectua setările de gestionare a modulelor cookie, vă rugăm să țineți cont de faptul că blocarea modulelor cookie pot face aceasta pagină de internet dificil de vizitat, atragând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale site-urilor vizitate.

Atunci când un site nu oferă mecanisme de selecție sau respingere a modulelor cookie, stocarea acestora pe calculatorul dvs. poate fi controlată prin opțiunile browser-ului care permit gestionarea fișierelor de tip cookie. Astfel, prin setările browser-ului se poate opta pentru ca fișierele de tip cookie să nu mai fie acceptate sau se poate seta ca browser-ul să accepte cookie-uri doar de la anumite site-uri, ori să le accepte fără nicio condiție, dar să le șteargă automat la închiderea aplicației. Trebuie să țineți, însă, cont de faptul că dezactivarea sau ștergerea anumitor cookie-uri poate să afecteze în mod negativ sau să limiteze unele funcționalități din site-urile accesate de dvs. Dacă observați că anumite site-uri nu mai funcționează corespunzător dacă blocați modulele cookie, puteti seta browserul să accepte aceste fișiere, dar, la închiderea aplicației, toate modulele cookie să fie șterse automat, astfel încât nici revizitarea site-ului respectiv și niciun alt site, nu va putea utiliza aceste module pentru a vă identifica și exploata (prin mesaje tip marketing direct) comportamentul online.

Pentru a controla din browser modul în care acceptați sau respingeți modulele cookie, vă rugăm să urmăriți indicațiile următoare, în funcție de browser-ul utilizat:

Google Chrome

 • Click pe butonul de meniu cu cele trei puncte verticale situat in partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului tău și selectează Setări.
 • Selectează opțiunea Avansate și apoi Setări de conținut.
 • Click pe prima opțiune Cookie-uri si apoi pe “Permite site-urilor sa salveze și să citească datele asociate cookie-urilor”

Mozilla Firefox

 • Click pe butonul “Open menu” cu 3 linii orizontale, situat in partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului tău .
 • Selectează meniul Opțiuni apoi opțiunea Protecție și securitate
 • Localizează titlul Blochează cookie-uri și date din site

Microsoft Internet Explorer 11 (Windows 10)

 • Selectează opțiunea Setări situată în partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului și selectează Opțiuni internet, apoi click pe butonul Protecția datelor
 • Selectați opțiunea Confidențialitate
 • Sub Setări, selectați Complex și alegeți dacă doriți să permiteți/să blocați module cookie originale si module cookie de la terți.

Safari

 • Click pe Safari în partea de sus a ferestrei browser-ului și selectează opțiunea Preferințe
 • Click pe Protecția datelor
 • Selectează opțiunea Permiteți de la site-urile web pe care le vizitez

Opera

 • Click pe Setări apoi se selectează Preferințe -> Avansat -> Cookies
 • Selectează una din opțiunile disponibile:
  – Acceptă
  – Acceptă cookie-urile de la site-urile pe care le vizitez
  – Nu accepta cookie-uri
  – Administrează cookie-uri

Edge

 • În Microsoft Edge, click pe butonul de meniu cu cele trei puncte verticale situat in partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului și selectează „Setări”.
 • Din lista de setări din partea stângă a ferestrei, selectați Module cookie și permisiuni site.
 • Sub Module cookie și date stocate / Module cookie și date de site, alegeți opțiunea potrivită pentru dvs.

 

Ștergerea cookie-urilor

Pentru informații privind ștergerea cookie-urilor, puteți accesa link-urile următoare:

Google Chrome    ( https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB )

Mozilla Firefox  ( https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored )

 Edge ( https://support.microsoft.com/en-us/search?query=enable%20cookies%20in%20edge )

Safari ( https://support.apple.com/ro-ro/guide/safari/sfri11471/mac )

Opera ( https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/)

Internet Explorer  (https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies )

Vă rugăm să țineți cont de faptul că, în timp, modul în care aceste setări pot fi accesate ar putea fi schimbat de către producătorii aplicațiilor de mai sus. Vom încerca să actualizăm în timp util aceste informații, dar rețineți că în orice browser puteți accesa rapid setările de gestionare a modulelor cookie, accesând meniul setări și apoi, în câmpul de căutare al setării care vă interesează, tastați „cookie”.